BG Flag EN Flag


Покана за свикване на Общо събрание

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 
Управителният съвет на Камарата на архитектите в България свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 29 и 30 април 2009 година в хотел „Велико Търново” – град Велико Търново, при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2008 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за периода 2008 г.;
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2008 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за периода 2008 г.;
  3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2008 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за 2008 г.;
  4. Приемане на одиторски доклад и годишен финансов отчет за 2008 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема одиторския доклад и ГФО за 2008 г.;
  5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на УС и КС за дейността им през 2008 г.;
  6. Приемане на Бюджет 2009 г. Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2009г.;
  7. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ;
  8. Приемане на изменения и допълнения в Професионалния кодекс; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Професионалния кодекс;
  9. Разни.
 
Съгласно чл. 27 от Устава, делегати на Общото събрание по право са членовете на националните органи на Камарата. Останалите делегати се избират от Общото събрание на всяко от подразделенията на Камарата – регионални колегии, респективно – архитектурните колегии, когато към регионалната колегия има такива, при норма на представителство един делегат на всеки десет членове. Делегатите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност. Ако съответното подразделение е с по-малко от десет членове, то се представлява от един делегат, а когато броят на членовете е над десет, но не съответства на установената норма на представителство, на повече от пет членове се избира един делегат. Всеки делегат има право на един глас.
Начален час на заседанието на ОС –10.00 часа на 29 април 2009 година. Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко две трети от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
УС указва на РК при възможност предложенията за изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс да бъдат изпращани в централата на КАБ, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 дни преди датата на ОС.
Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на Регионалните колегии не по-късно от 14 дни преди заседанието.