BG Flag EN Flag


Протокол № 1 от Общо събрание на РК Стара Загора - 25.01.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1
 
Днес 25.01.2008год. в конферентната зала на хотел – ресторант ”Елеганс”, гр.Стара Загора от 17.00ч. се проведе отчетно събрание на членовете на КАБ – Регионална колегия Стара Загора за периода м.11.2003год. – м.12.2007год.
Арх.Василев открива събранието, на което като представител на УС на КАБ – Ц присъства арх.Владимир Милков.
При 67члена на РК по списъчен състав – присъстват 40, т.е. събранието няма кворум и не може да започне работата си. Съгласно чл.30, ал.1 от Устава на КАБ, събранието трябва да изчака един час, за да започне работа.
В периода на изчакването, арх.Иван Иванов прави предложение – да се възстанови САБ на територията на гр.Стара Загора и след преминаване на съответните процедури ( актуализиране на документацията за Разрешение за строеж ), да продължи строежа на сградата на САБ, като за това ще е необходимо да се тегли кредит. В много населени места функционират заедно двете съсловни организации – КАБ и САБ.
Арх.Банов – има наблюдение и информация, че в САБ София например се е създала корупционна практика с недвижимото имущество. И в Стара Загора ли ще стане така?
Арх.Иванов – членството в САБ е доброволно, никой няма да бъде накаран насила.
Арх.Владимир Милков – защитава възстановяването на САБ. Илюстрира добрата съвместна работа на двете организации в Бургас. В новопостроената сграда на САБ е офиса и на КАБ, за който не плащат наем, а само консумативи. За важни за града въпроси вземат общи решения и в момента представляват значителна сила за постигане на добри резултати и за налагане мнението на архитектите в града.
След изтичане на едночасовото изчакване, в 18 часа арх.Василев – председател на УС на КАБ – Регионална колегия Стара Загора открива официално Отчетното събрание, което започва работата си с присъствие от  41 човека.
Прочита следния дневен ред за събранието, приет на заседание на УС от 22.01.2008год.
 
 1. Откриване на събранието и избор на изпълнителни органи на събранието – мандатна комисия, комисия по избора, председател на събранието и  водещ протокола.
                                                                                             арх.Е.Василев
 1. Отчет за дейността на УС на КАБ – РК Стара Загора за периода 11. 2003г –12.2007г.
Докл: Председателят на УС на РК – арх.Е.Василев
 
 1. Отчет за финансовите приходи и разходи за 2007год.
       Докл: Председателят на комисията –арх.И.Кирчев
 
 1. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през периода 2003 – 2007год.
                                           Председател на събранието
 
 1. Приемане на бюджета на КАБ – РК Стара Загора за 2008год.
         Докл: Председателят на УС на РК – арх.Е.Василев
 
 1. Избор на членове на УС и избор на председател на УС на КАБ – РК Стара Загора за мандат от четири години.
                                 Докл: Председателят на комисията по избора
 
 1. Избор за делегати за ОС на КАБ – за 28 и 29.03.2008год.
        Докл: арх.Доротея Христова
     
      8. Предложения за членове на ОбЕСУТ към Община Стара Загора.
 
 1. Актуални въпроси.
 
Арх.Василев предлага за гласуване дневния ред.
Дневният ред се прие с 41 гласа – за; против – 0; въздържали се – 0.
 
Арх.Василев предлага – за по-делово протичане на събранието:
Мандатна комисия:
арх.Руслан Стоянов – председател
арх.Любомир Стоянов – член
арх.Татяна Радева – член
Комисия по избора:
арх.Петър Киряков – председател
арх.Сияна Янчева – член
арх.Йордан Данев – член
Председател на събранието – арх.Петър Влахов
Предлага за протоколът да се води от Теофана Станкова – техн.изпълнител – РК Стара Загора.
Предложенията се гласуват едновременно.
За – 41, против – 0; въздържали се – 0.
Арх.Руслан Стоянов докладва, че на събранието присъстват 41 члена на КАБ – РК Стара Загора.
Арх.Влахов – дава думата за отчет за дейността на УС за периода от 11.2003год. – 12.2007год. на арх.Емил Василев – председател на УС, като предварително подчертава, че:
      Материалите за събранието са приети от УС на РК на заседание от 22.01.2008год. След приемането им са предоставени на членовете на РК по електронна поща за запознаване и евентуална реакция.
 
По точка първа: Докладва арх. Василев
          В кратък и точен стил бе направен преглед на дейността на УС за отчетния период.
            Арх.Влахов дава думата на арх.Иван Кирчев – отговарящ за финансовата дейност на РК от УС да направи отчет за финансовите приходи и разходи за 2007год.
           Арх. Влахов предложи за коментар направения отчет за дейността на УС и отчета по финансовата част.
          Арх.Банов -  дава положителна оценка за дейността на УС и строгата финансова политика, дори прекалено строга. На мнение, че трябва да се отделят повече средства за медийни изяви, за да се популяризира дейността на Регионалната колегия.
          Арх.Василев -   далеч е от мисълта, че УС се е справил с всичко. Като пропуск отбелязва, че не е правена професионална изложба на проекти на архитектурната колегия. Но от проучените възможности, като място за нея  навсякъде наемът за помещенията е много висок. Необходимо е да се проучи опита на други колегии по този въпрос.
          Относно прословутата заповед на кмета на Община Стара Загора по отношение на градоустройствените разработки – УС и КАБ – Ц направиха всичко възможно за събарянето й, но в съда не се постигна успех – заключението на съдебните инстанции е: че КАБ – РК не е страна в този процес – страна е възложителят. Надеждата е , че след среща с новия кмет, същата да бъде отменена по административен ред.
          Арх.Беров -  продължава мисълта на арх.Василев в същия ред – относно работата с общинската администрация. На мнение е, че новият кметски екип е отворен за идеи, че има доброто намерение за екипна работа, а не еднолична(както беше до сега). В момента КАБ – РК трябва да представи вижданията си на новото ръководство на Общината, като по този начин ще се прояви като професионална гилдия и ще помогне за очертаване на насоки за развитието на града, като:
·        Трябва да се преработи ОУП на града, който е морално остарял, преди да е почнал да действа. Проектантският колектив на проекта не намери в лицето на общинската администрация източник на точна информация и насоки, които да послужат за основа но ОУП. Забележките, които бяха направени от архитектите не бяха отразени в окончателния проект по субективни причини и поради несъвършенство на законовата уредба – коя инстанция е с решаващ глас – Общински съвет или Националния експертен съвет.
·        Необходимо е наистина да се събори Заповед 945 / 2006год., защото се попада в абсурдни ситуации.
·        В най – скоро време (още следващата седмица) да се проведе среща с новото ръководство на Общината, за да се определят насоки за развитието на града, за едно бъдещо райониране, да се представят вижданията на архитектите за това – отнася се за Стара Загора и Казанлък, изобщо за населените места в областта.
Арх.Христова – Управителният съвет е взел решение на свое заседание за среща с кметовете на Стара Загора и Казанлък, но се изчакваше отчетното събрание, за да се избере новия управителен съвет.
Арх.Вл.Милков – проблемът за насоките в развитието на населените места е проблем за всички общини – имат програми, но не ги знаят. Но наистина КАБ – РК трябва да се стреми да се наложи с мнението си пред общинската администрация. Например – в Бургас КАБ и САБ направи всичко възможно да се свали гл.архитект и да се обяви конкурс. Друг е въпросът – колко легитимен е той.
Арх.Беров – необходимо е да се дадат насоки – напр.как ще се развива жилищното строителство или бъдещата индустриална зона?
Арх.Петя Георгиева – в момента в ръцете на архитектите има доста възможности, защото много малко неща ще се гледат от Националния експертен съвет. Всичко е в ръцете на Общинските съвети, които би трябвало да търсят съдействие и помощ от КАБ – РК.
Арх.Иван Иванов – като общински съветник отбелязва, че Община Стара Загора няма проектна готовност за развитие на града и за получаване на средства по фондове. Тепърва ще се разработват проекти най – вече за улици и пътища. От осемдесетте години не е реализирана нито една улица, въпреки че ги има по регулационен план. В момента, ако Стара Загора не може да защити втората връзка с магистралата – при с.Калояновец – градът ще остане само с една връзка. Водят се преговори с фирмата, закупила имота източно от бул.”П.Евтимий”- при надлеза за замяна с друго място, за да се разшири действащата връзка с магистралата. В момента доста от улиците и пътищата са в програмата – има достатъчно средства за това. Лошото е, че на територията на Стара Загора са ограничени възможностите за изготвяне на проектите – липсват проектанти по пътно строителство.
Арх.П.Киряков - въпросите, които се поставиха да се формулират като решение на Общото събрание и да се представят на срещата с общинското ръководство. Предлага:
·        Да се проведе среща с новото общинско ръководство.
·        Да се организира архитектурна изложба.
·        Да се учреди архитектурна награда.
·        Да има повече медийни отразявания.
Арх.Влахов – присъединява се към всички предложения, направени до сега. Предлага да се пристъпи към гласуване на отчета за дейността на УС за периода 2003 – 2007год.
Общото събрание приема представения отчет и гласува:
да – 41, против – 0; въздържали се – 0.
          Арх.Влахов – предлага да се гласува финансовия отчет – приходи и разходи за 2007год. Събранието прие финансовия отчет:
          да – 41, против – 0; въздържали се – 0.
        
           По точка четвърта: Докл.арх.Влахов
           Събранието освободи от отговорност членовете на УС за периода 2003 – 2007год.: да – 41; против – 0; въздържали се – 0.
          
            По точка пета: Докладва арх.Василев, който аргументирано представи приходната и разходна част на бюджет 2008год.
            Арх.Банов – на мнение е, че бюджетът е добре подготвен и балансиран като разходна част.
    Бюджетът се прие с 41 гласа – да; против – 0; въздържали се – 0.  
           Събранието делегира права на УС на РК в рамките на приетия бюджет – да прехвърля средства от едно перо в друго- за по –рационално изразходване на средствата ( когато се наложи). Освен това при евентуални непредвидени постъпления, бюджетът да се актуализира.
Арх.Вл.Милков – от името на УС на КАБ – Ц – предава високата оценка, която има за работата на УС на РК Стара Загора, която е винаги с изпълнени задачи, предадени отчети, финансова дисциплина.
По точка шеста:
Арх.Василев – разяснява начина, по който трябва да стане избора за нов управителен съвет, съгл.чл.40, ал.4, т.1 от Устава на КАБ – тайно гласуване, а след това и за Председател на УС. Съгласно чл.30, ал.3 от Устава - решенията на Общото събрание са с обикновено мнозинство, т.е. 50+1.
Предложенията се правят явно. Председателят на комисията по избора раздадва листове за бюлетини.
Арх.П.Киряков – предлага УС да се състои от пет члена, както е било до сега.
Събранието гласува с: да – 41; против – 0; въздържали се – 0.
Арх.Б.Гърдева – предлага арх.Василев, като доказал се като отговорен и достоен за поста.
 
Направените предложения (по реда на предлагането) са:
 • арх.Емил Василев
 • арх.Доротея Христова
 • арх.Георги Чернев
 • арх.Сияна Янчева
 • арх.Банко Банов
 • арх.Петър Влахов
 • арх.Иван Кирчев
 • арх.Татяна Радева
 • арх.Ивелин Недялков
Арх.Чернев си прави отвод.
Комисията по избора преброява пуснатите бюлетини.
Арх.Киряков – прочита резултатите на първите пет, получили най – много гласове:
 • арх.Емил Василев –        38
 • арх.Доротея Христова – 37
 • арх.Сияна Янчева –        25
 • арх.Банко Банов –           22
 • арх.Петър Влахов -         30
В заключение – това е и съставът на УС.
 
След второто тайно гласуване и след прочитане на бюлетините, арх.Киряков съобщава, че с най – много гласове за председател на УС е избран арх.Емил Василев – 34гласа.
Арх.Василев – благодари на колегията за оказаното доверие, като ще направи всичко възможно, за да го оправдае.
 
 
По точка седма: Докладва арх.Христова   
            След промяната на нормативната база, броят на делегатите се променя – на 10 члена от колегията се пада по един делегат за Общото събрание на КАБ. При числен състав на Регионалната колегия – от 67 човека се получава – 7 делегати.
По право, които не влизат в тази бройка са:
·        арх.Емил Василев – председател на УС на РК
·        арх.Петър Киряков – член на КС
·        арх.Ваня Фурнаджиева – член на КС
Арх.Влахов приканва колегите си за предложения за делегати.
арх.Гърдева – предлага за делегати членовете на УС на РК.
 • арх.Доротея Христова
 • арх.Сияна Янчева
 • арх.Петър Влахов
 • арх.Банко Банов
Бяха предложени допълнително:
 • арх.Божидар Георгиев
 • арх.Димитрина Григорова
 • арх.Георги Чернев
      Събранието гласува за следните делегати за Общото събрание на КАБ, което ще се състои на 28 и 29.03.2008год. – за – 41; против – 0; въздържали се - 0 ( без тези, които влизат по право ).
 • арх.Доротея Христова
 • арх.Сияна Янчева
 • арх.Петър Влахов
 • арх.Банко Банов
 • арх.Божидар Георгиев
 • арх.Димитрина Григорова
 • арх.Георги Чернев
 
 
По точка осма: Докладва арх.Василев
По предложение на Общината, трябва да се предложат архитекти за членове на Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Събранието реши: предоставя правомощия на УС да предложи архитекти за членове на ОбЕСУТ.
           
По точка девета: Докладва арх.Василев
           Едно от съществените неща в работата на камарата е – регистрацията на договорите. Тази година договори почти не се регистрират, защото не се изискват при издаване на РС най – вече от Общинска администрация Стара Загора. Очаква се писмо от МРРБ, с което да се изисква регистрация на договори, както в инвестиционното проектиране, така и в устройственото планиране.
            Тази година ще се направи всичко възможно за организиране на архитектурна изложба.
            Решение на Общото събрание на РК за поставяне на въпросите пред Ръководството на Община Стара Загора, респективно Казанлък.
 • Да се промени ОУП, като морално остарял
 • Да се помисли по транспортно – комуникационната схема на града, която в момента е неудачна.
 • Паркирането в града
 • Стратегия за развитието на града
 • Благоустрояване на малките населени места и крайните квартали
 • Екологична Стара Загора
 
С изчерпването на въпросите, арх. Василев благодари на колегията за
присъствието и закрива събранието в 20.00ч. Срещата на колегията продължава с коктейл в ресторанта на хотела.
 
 
                                              
                                          КАБ Регионална колегия Стара Загора
                                              
                                               Председател на УС: …………………………………….
                                                                                               / арх. Емил Василев /
 
   
25.01.2008год.
гр.Стара Загора
тс/тс