BG Flag EN Flag


Закони

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Закон за признаване на професионалните квалификации
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации
Ръководство за потребителя/Директива 2005/36/ЕС
Директива 2006/100/ЕО за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния
Директива 123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар
Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите
Закон за устройство на територията
Закон за обществените поръчки - изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 май 2014г.
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за културното наследство
Закон за интеграция на хората с увреждания


 
Анкета
Смятате ли, че нормативната ни уредба стимулира конкурентната среда, съответно качество на инвестиционните проекти?
 Да, напълно.

 С малки промени може да стане на европейско ниво.

 Има нужда от съществени промени.

 "Стимулира" определени архитектурни кръгове.

 Няма значение, аз заминавам за чужбина... 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори