BG Flag EN Flag


Закони

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Закон за признаване на професионалните квалификации
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации
Ръководство за потребителя/Директива 2005/36/ЕС
Директива 2006/100/ЕО за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния
Директива 123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар
Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите
Закон за устройство на територията
Закон за обществените поръчки - изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 май 2014г.
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за културното наследство
Закон за интеграция на хората с увреждания


 
Анкета
Какви действия трябва да предприеме КАБ когато конкретна обществена поръчка оставя съмнения за корупция, "монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение"?
 Никакви. КАБ има по-важни отговорности от една обществена поръчка.

 Да изпрати протестно писмо до конкретния възложител и АОП.

 Да забрани участие на членовете си и да сезира Дисциплинарна комисия.

 Пълен бойкот. Протест пред Народното събрание. До кога ще търпим?

 Да се оплаче на арменския поп. 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори