BG Flag EN Flag


Дневен ред на ХV Общо събрание на КАБ

16 /03 /2017

                       

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Петнадесето редовно Общо събрание на 7 и 8 април 2017 г. в „Аугуста SPA хотел”, гр. Хисаря, с начален час 10.00 часа на 7.04.2017 г. при следния дневен ред:

                                                                                             

 

ДНЕВЕН РЕД

 

ПЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

7 и 8 април 2017 г. в „Аугуста SPA хотел”, гр. Хисаря,

от  10.00 часа на 7.04.2017 г.

 

1.       Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2016 г.

2.       Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2016 г.

3.       Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2016 г.

4.       Отчет на Бюджет 2016 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2016 г.

5.       Изслушване на одиторски доклад и приемане на  Годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2016 г.

6.       Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет  на КАБ за дейността им през 2016 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2016 година

7.       Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2017 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2017 г. на КАБ

8.       Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ

9.       Избор или потвърждаване на замяната на член на КДП със следващия по висшегласие във връзка с подаден отвод

10.   Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

 

11.     Разни.

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  7 април 2017 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 7 април 2017 г.

ОЩЕ ОТ


Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори